Return True - چگونه ناامیدی می تواند باعث خلاقیت ما می شود

چگونه ناامیدی می تواند باعث خلاقیت ما می شود

این یک کلیپ عالیست مخصوصا برای زمان هایی که انگیزه شما کم شده. تیم هارفورد، در این گفت و گو می گوید که چگونه سرخوردگی واقعا می تواند به خلاقیت شما کمک کند.در این گفتگو نمونه های مطرح می شود که در آن افراد دانسته یا نا دانسته در هنگامی که به بنبست خورده اند، با ایجاد آشفتگی در روند کار دست به خلاقیت می زنند که باعث موفقیت آنها شده است.

تماشای ویدئو کلیپ 

نظرات