Return True - SQL - کار با WHERE

SQL - کار با WHERE

در دستورات SQL از WHERE برای فیلتر کردن رکوردهای نتیجه QUERY استفاده می شود. زمانی که از WHERE استفاده می کنیم، نتیجه QUERY برای ( و یا بر روی ) رکوردهایی از جدول صدق می کند که شرط ( و یا شروط ) درون WHERE بر آنها منطبق باشد.

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE condition;

 عملگرها

عملگرهای زیر می توانند در WHERE بکار روند

  • = ( تساوی )

برای فیلتر کردن رکوردهایی که برابر موارد مورد نظر ما باشد

SELECT * FROM Products
WHERE Price = 18;
  • < ( بزرگتر از ) 

برای فیلتر کردن رکوردهایی که مقدار آنها از مقدار مورد نظر ما بزرگتر باشد

SELECT * FROM Products
WHERE Price > 30;
  •  > ( کوچکتر از )

برای فیلتر کردن رکوردهایی که مقدار آنها از مقدار مورد نظر ما کوچکتر باشد 

SELECT * FROM Products
WHERE Price < 30;
  • =< ( بزرگتر و مساوی )

برای فیلتر کردن رکوردهایی که مقدار آنها از مقدار مورد نظر ما بزرگتر و یا با آن مساوی باشد.

SELECT * FROM Products
WHERE Price >= 30;
  • => ( کوچکتر و مساوی )

برای فیلتر کردن رکوردهایی که مقدار آنها از مقدار مورد نظر ما کوچکتر و یا با آن مساوی باشد 

SELECT * FROM Products
WHERE Price <= 30; 
  • <>  ( عدم تساوی )

برای فیلتر کردن رکوردهایی که مقدار آنها مخاف مقدار مورد ما باشد. در برخی از نسخه های SQL از =! استفاده می شود.

SELECT * FROM Products
WHERE Price <> 18;
  • BETWEEN ( بین ) 

برای فیلتر کردن رکوردهایی که مقدار آنها در رنج مورد نظر باشد.

SELECT * FROM Products
WHERE Price BETWEEN 50 AND 60;
  • LIKE ( شبیه )

برای فیلتر کردن الگو خاصی.

SELECT * FROM Customers
WHERE City LIKE 's%';
  • IN ( درون ) 

برای مشخص کردن چندین مقدار ممکن برای یک ستون

SELECT * FROM Customers
WHERE City IN ('Paris','London');

 

نظرات