Return True - SQL - کار با SELECT

SQL - کار با SELECT

دستور SELECT برای انتخاب کردن اطلاعات از دیتابیس استفاده می شود.

دیتای انتخاب شده توسط دستور، در جدول نتیجه ( result table ) ذخیره می شود که به آن result-set  می گویند.

SELECT Syntax

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name;

 در دستور بالا، column1, column2, ...  نام فیلد های جدولی هستند که می خواهید اطلاعات از آن بخوانید. در صورتی که قصد دارید تمامی فیلدهای جدول برای شما انتخاب شوند، از دستور زیر استفاده کنید

SELECT * FROM table_name;

 

نظرات