Return True - SQL - کار با BETWEEN در دیتابیس

SQL - کار با BETWEEN در دیتابیس

توی این مقاله شما یاد میگیرین چطور از BETWEEN برای تعیین اطلاعات در یک رنج خاص استفاده کنید. همونطور که حدس میزنین از BETWEEN توی WHERE استفاده میکنیم تا اطلاعات رو فیلتر کنیم.

مقدمه ای بر BETWEEN

ما از BETWEEN استفاده میکنیم تا مقادیری که در یک رنج خاص هستند رو فیلتر کنیم. 

نحوه استفاده از BETWEEN به شکل زیر است:

value BETWEEN low AND high;

اگه مقدار value کمتر و یا مساوی low باشه و بزرگتر و یا مساوی high باشه، برامون True بر میگرده در غیر این صورت، False بر می گرده.

همچنین میتونیم BETWEEN رو با بزرگتر مساوی ( >= ) و یا کوچکتر مساوی ( <= ) ،به شکل زیر جایگزین کنیم:

value >= low and value <= high

 اگه میخوایم مقادیر در بین این رنج نباشه، میتونیم از NOT به شکل زیراستفاده کنیم:

value NOT BETWEEN low AND high;

کد زیر، همین کار رو برامون میکنه ولی بدون BETWEEN نوشته شده:

value < low OR value > high

مثال هایی از  BETWEEN

فرض کنید جدولی داریم به اسم payment که با یک سری اطلاعات پر شده و ساختارش به شکل زیر هست:

SQL - کار با BETWEEN در دیتابیس

دستور زیر، تمامی ردیف هایی که مقدار amount آنها بین 8 و 9 هست رو بهمون نشون میده:

SELECT
	customer_id,
	payment_id,
	amount
FROM
	payment
WHERE
	amount BETWEEN 8 AND 9;

و در نتیجه :

SQL - کار با BETWEEN در دیتابیس

برای بدست آوردن تمامی ردیف هایی که مقدار amount آنها بین 8 و 9 نیست، به شکل زیر عمل میکنیم:

SELECT
	customer_id,
	payment_id,
	amount
FROM
	payment
WHERE
	amount NOT BETWEEN 8 AND 9;

و در نتیجه:

SQL - کار با BETWEEN در دیتابیس

برای کار با Date باید تاریخ مورد نظر در فرمت ISO 8601 باشه. یعنی به شکل YYYY-MM-DD باشه. برای مثال، برای بدست آورد پرداخت های بین 2007-02-07 و 2007-02-15 به شکل زیر عمل میکنیم:

SELECT
	customer_id,
	payment_id,
	amount,
 payment_date
FROM
	payment
WHERE
	payment_date BETWEEN '2007-02-07' AND '2007-02-15';

و در نتیجه:

SQL - کار با BETWEEN در دیتابیس

توی این مقاله، شما یاد گرفتین چطور از BETWEEN برای فیلتر کردن اطلاعاتی که در یک رنج خاص هستند، استفاده کنین.

نظرات