Return True - PHP - توابع کار با String

PHP - توابع کار با String

در این مقاله توابع معمول برای کار با Data type رشته ( String ) رو بررسی می کنیم.

strlen

این تابع طول رشته را برمی گرداند. برای استفاده در زبان فارسی و یا هر رشته ای به شکل UTF-8 بهتر است از mb_strlen استفاده شود.

echo strlen("Hello world!"); // outputs 12

str_word_count

این تابع تعداد کلمات یک رشته را بر می گرداند

echo str_word_count("Hello world!"); // outputs 2 

strrev

این تابع معکوس رشته مورد نظر را بر می گرداند 

echo strrev("Hello world!"); // outputs !dlrow olleH

strpos

این تابع برای جستجو یک رشته درون رشته دیگر بکار می رود. در صورتی که پیدا شود، تابع موقعیت اولین تطبیق را بر می گرداند و در صورتی که هیچ تطبیقی پیدا نشود FALSE بر می گرداند

echo strpos("Hello world!", "world"); // outputs 6 

str_replace

این تابع رشته ای را درون رشته دیگر جستجو و بجای آن رشته دیگری جایگزین می کند. مقدار برگشتی تابع، رشته با مقادیر جایگزین شده می باشد

echo str_replace("world", "Dolly", "Hello world!"); // outputs Hello Dolly! 

در مثال بالا، مقدار "Dolly" به جای "world" در رشته "Hello world!" قرار گرفته.

نظرات